default top
Napr., 01.02.2023
Napr., 01.02.2023

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

INFORMÁCIA PRE HOSTÍ OHĽADOM AKTUÁLNEJ SITUÁCIE

ÚPRAVA STORNO PODMIENOK

 

Vážení hostia,

vzhľadom k situácii ohľadom šírenia Coronavírusu COVID-19 na území Slovenskej republiky hotel Magnólia od 11.03.2020 upravuje storno podmienkami pri stornovaní pobytu nasledovne:

 1. Klientovi, ktorý má rezervovaný a uhradený pobyt a služby v hoteli Magnólia, hotel pri stornovaní pobytu zo strany klienta účtuje stornopoplatky nasledovne:

20 a viac dní ...............................storno poplatok sa neúčtuje
19 – 10 dní ...................................30 % z celkovej ceny pobytu
9 – 5 dní........................................50 % z celkovej ceny pobytu4 a menej dní..............................100 % z celkovej ceny pobytu.

 1. Klient má však právo kedykoľvek pred začatím pobytu zmeniť termín rezervácie pobytu alebo požiadať otvorený termín pobytu do 21.12. 2020  bez poplatkov, a to písomným oznámením na e-mail - recepcia@hotelmagnolia.sk, ktoré je účinné dňom jeho doručenia hotelu Magnólia.
 2. Čiže Hotel Magnólia ponúka klientovi možnosť vyčerpať si pobyt v náhradnom termíne a to do 21.12.2020.
 3. Klient si môže vyčerpať svoj pôvodne rezervovaný pobyt, alebo ktorýkoľvek iný pobyt a služby z ponuky hotela v rovnakej hodnote ako bol pôvodne zakúpený pobyt.
 4. Táto možnosť je riešená s každým klientom individuálne podľa predošlej dohody s hotelom a podľa aktuálnej obsadenosti hotela.
 5. Uvedené stornopdmienky platia do odvolania.

 

Veríme, že situácia sa čo najskôr stabilizuje a strávite pokojný pobyt, tak ako ste si ho naplánovali.

 

11.03. 2020

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Klient má právo kedykoľvek pred začatím pobytu odstúpiť od čerpania pobytu, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia hotelu Magnólia. Pri odstúpení od čerpania pobytu je klient povinný uhradiť hotelu Magnólia storno poplatok podľa bodu 2. klient súhlasí s tým a berie na vedomie, že storno poplatok bude započítaný do zaplatenej ceny pobytu a hotel Magnólia vráti klientovi iba zaplatenú cenu pobytu zníženú o storno poplatok.

2. Výška storno poplatkov podľa predchádzajúceho bodu je nasledovná:

Storno poplatky sa účtujú nasledovne, ak doba medzi nástupom na pobyt a odstúpením od čerpania pobytu je:
30 a viac dní ...............................storno poplatok sa neúčtuje
29 – 10 dní ...................................50 % z celkovej ceny pobytu
9 a menej dní..............................100 % z celkovej ceny pobytu

3. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za takéto doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená.

4. V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom má hotel Magnólia právo na úhradu dohodnutej sumy za pobyt v plnej výške.

5. Ak klient nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením /vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma / využiť objednané služby v dohodnutom termíne, hotel Magnólia môže ponúknuť podľa možností iné obdobie na čerpanie pobytu. V tomto termíne nebude hotel Magnólia účtovať storno poplatok za služby v pôvodnom termíne.

6. Hotel Magnólia môže ponúknuť klientovi možnosť vyčerpať si pobyt v inom termíne. Táto možnosť je riešená s každým klientom individuálne podľa aktuálnej obsadenosti hotela a nie je poskytovaná automaticky.

7. V prípade kúpy darčekového poukazu, poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné finančné kompenzácie. Poukaz nie je možné refundovať (storno poplatok: 100%).
Tieto storno podmienky platia pre všetky individuálne rezervácie ubytovania a pobytov v hoteli Magnólia, ktoré boli uskutočnené osobne, telefonicky, e-mailom alebo inou formou.
Storno podmienky pre skupinové rezervácií budú zaslané súčasne s cenovou ponukou.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMOVANIE A SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(titulom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely)

Spracúvanie osobných údajov

Informácie poskytnuté dotknutej osobe pred poskytnutím osobných údajov:

 1. identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa: TATRA UNITED CORPORATION, a. s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 744/B. Prevádzka: hotel Magnólia, Nálepkova 1 , 921 01 Piešťany (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: uskutočňovanie marketingovej, reklamnej a propagačnej činnosti, vrátane priameho marketingu, ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa, podpory predaja, uskutočňovania prieskumov, ankiet, súťaží, zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými službami, zasielania propagačných a komunikačných materiálov (vrátane časopisov, newslettrov a iných). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
 3. Identifikáciu príjemcu alebo kategória príjemcu: príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ v pozícii obchodnej spoločnosti poskytujúcej prioritne ubytovacie služby.
 4. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 5. Doba uchovávania osobných údajov: počas súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.
 6. Dotknutá osoba má právo:

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby,

- na opravu osobných údajov,

- na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

- namietať spracúvanie osobných údajov,

- na prenosnosť osobných údajov,

- kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

- podať návrh na začatie konania podľa § 100zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnýchúdajov.

 1. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
 2. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov je výlučne nenaplnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje poskytované, uvedené v bode 4 vyššie.
 3. Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom.
 4. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.
 5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. 
 6. Dotknutá osoba potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

V Piešťanoch, dňa 25.05.2018