default top

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Všeobecné obchodné podmienky

V Piešťanoch, dňa 01.01.2023

 

Obchodné meno: TATRA UNITED CORPORATION, a.s.   Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava

Prevádzka: Hotel Magnólia, Nálepkova 1, 921 01 Pieštany

IČO: 31382711

IČ DPH: SK2020303637

Zapísaná v Or. Okr. súdu BA 1,oddiel Sa. Vložka č. 744/B

 

 1. Zmluvné strany

Dodávateľ:         Hotel Magnólia, prevádzka spoločnosti TATRA UNITED CORPORATION, a.s.  - poskytovateľ stravovacích, ubytovacích, kongresových a wellness služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu.

Odberateľ:         Objednávateľ služieb

 

 1. Rezervácia služieb

2.1.   Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2.2.   Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) hotel po obdŕžaní objednávky od hosťa formou:

 • telefonickou
 • písomnou
 • elektronickou

2.3.   Objednávka musí obsahovať:

 • meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti
 • termín pobytu
 • kontaktné údaje: telefónne číslo a email
 • spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje
 • počet objednaných hostí v štruktúre: dospelé osoby, deti (u detí vek)
 • rozsah a druh objednaných služieb

2.4.   Objednávku je hotel povinný spracovať do 24 hodín potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

2.5.   Na základe objednávky hotel vystaví potvrdenie rezervácie a v prípade vzájomnej dohody aj zálohovú faktúru, ktorou hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.

 

 1. Ceny, platobné  a storno podmienky

3.1.   Hotel poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.

3.2.   Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná a zahŕňa daň z pridanej hodnoty.

3.3.   Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.4.   Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.

3.5.   V deň ukončenia akcie je hosť povinný doplatiť všetky využité služby hotela a ubytovanie na recepcii v hotovosti alebo platobnou kartou.

3.6.   Zálohová platba:

Hotel má právo žiadať od hosťa zálohovú platbu podľa dohody. Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet hotela.

Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:

kreditnou kartou na recepcii hotela, online platbou alebo prevodom na účet: VÚB, a.s., číslo účtu: 2945375855 / 0200

Ako poznámku uveďte meno hosťa.

3.7.   Storno podmienky:

Storno poplatky sa účtujú nasledovne, ak doba medzi nástupom na pobyt a odstúpením od čerpania pobytu je:

30 a viac dní ...............................storno poplatok sa neúčtuje

29 – 10 dní ...................................50 % z celkovej ceny pobytu

9 a menej dní..............................100 % z celkovej ceny pobytu

Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu. Za takéto doručenie sa môže považovať aj elektronická pošta ak je obojstranne potvrdená.

3.8.   V prípade ukončenia pobytu pred dohodnutým termínom má hotel Magnólia právo na úhradu dohodnutej sumy za pobyt v plnej výške.

3.9.   Ak klient nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná pohroma) využiť objednané služby v dohodnutom termíne, hotel Magnólia môže ponúknuť podľa možností iné obdobie na čerpanie pobytu. V tomto termíne nebude hotel Magnólia účtovať storno poplatok za služby v pôvodnom termíne.

3.10.   Hotel Magnólia môže ponúknuť klientovi možnosť vyčerpať si pobyt v inom termíne. Táto možnosť je riešená s každým klientom individuálne podľa aktuálnej obsadenosti hotela a nie je poskytovaná automaticky.

3.11.   V prípade kúpy darčekového poukazu, poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť alebo iné finančné kompenzácie. Poukaz nie je možné refundovať (storno poplatok: 100%).

 

 1. Podmienky ubytovania

4.1.   Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 14:00 hod., pokiaľ nebolo dohodnuté inak vopred.

4.2.   V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je hotel povinný držať rezerváciu hosťa do 24:00 hod. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi.

4.3.   Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10:00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní izbu do 10:00 hod. je hotel oprávnený hosťovi účtovať sumu za neskorší check out do 14:00 hod., prípadne ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

4.4.   Ak sa hosť ubytuje pred 12:00 hod. v deň jeho nástupu na pobyt, hotel si vyhradzuje právo účtovať noc navyše, ak nebolo dohodnuté inak.

4.5.   V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a hotel z dôvodu vis major ubytovanie hosťovi neposkytne, je povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady hotela.

4.6.   Hotel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4.7.   Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie formou polpenzie alebo plnej penzie, využitie týchto služieb začína večerou v deň príchodu od 17:00 hod. Služba plná penzia končí v deň odchodu obedom do 13:00 hod.

4.8.   Za klenoty, peniaze a iné cennosti uložené mimo hotelového trezoru hotel nezodpovedá. V každom prípade odporúčame využite zabudovaného trezoru v hotelovej izbe.

4.9.   V priestoroch hotela hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to za porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže hotel ukončiť s hosťom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.

4.10.   V hoteli nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka, sušiču vlasov a podobných prístrojov určených na osobnú hygienu.

4.11.   Pri službe Room service sa účtuje poplatok 10 % z celkového účtu.

4.12.   Domáce zvieratá je možné ubytovať a takéto ubytovanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka. Hosť nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom počas pobytu. Nie je povolené nechať zviera bez dozoru samostatne v izbe. Hosť je povinný rešpektovať pokyny pre pobyt so psom.

4.13.   Hotel môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má hotel k dispozícii voľnú kapacitu.

4.14.   Recepcia na požiadanie hosťa privolá Rýchlu lekársku starostlivosť. Hotel je oprávnený žiadať od hosťa požadovanú peňažnú náhradu za výdavky súvisiace s ošetrením hosťa.

4.15.   V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí hosťa po vstupe do priestorov Wellness centra hotel Magnólia nenesie zodpovednosť za spôsobenú ujmu na zdraví. V prípade, že hosť neupovedomí personál wellness, vstupuje do priestorov Wellness centra na vlastné riziko.

4.16.   V prípade fajčenia na izbách bude objednávateľovi účtovaný poplatok vo výške 80 €.

4.17.   V prípade poškodenia hotelového majetku, resp. vybavenia hotela bude účtovaný poplatok vo výške stanovenej hotelom a to podľa rozsahu a charakteru poškodení/znečistení.

4.18.   Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

4.19.   Hotel je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:

 • hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok hotela,
 • správa sa v rozpore so zásadami služného spoločenského správania a morálkou,
 • obťažuje svojim správaním ostatných hostí,
 • zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,
 • z dôvodu vyššej moci.

4.20.   Hotel je oprávnený skontrolovať izbu hosťa počas jeho pobytu a zabezpečiť upratanie izby podľa hygienických predpisov.

4.21.   Ak hotel zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru, nenahlásenie konzumácie, alebo odcudzenie, je hotel oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

4.22.   Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom hotela.

 

 1. Reklamácia služieb

5.1.   Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti závady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie, ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2.   Každý odberateľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody, vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a obci pri porušení zákonom priznaných práv odberateľa.

5.3.   Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v hoteli ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.

5.4.   Kupujúci je povinný  prezrieť si tovar  alebo sa oboznámiť s obsahom poskytovanej služby najneskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare alebo poskytnutej službe, pričom sa prihliadne na povahu tovaru alebo poskytnutej služby.

5.5.   Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.

5.6.   Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v hoteli, kde tovar alebo službu  zakúpili hneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku z elektronickej registračnej pokladnice, v prípade tovaru najneskôr dokonca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe hotel Magnólia**** nemusí reklamáciu uznať.

5.7.   Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.

5.8.   Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu alebo nedostatok.

5.9.   Stravovacie služby:

 • vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
 • v prípade, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera alebo teplota jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadne a okamžité odstránenie vady.

5.10.   Ubytovacie služby:

Odberateľ je oprávnený požadovať bezplatné,  riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:

 • výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
 • pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok teplej vody, porucha v príkone elektrickej energie a pod.), a ak hotel Magnólia**** nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie ,a ak bude  izba napriek týmto jej  vadám poskytnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním.

5.11.   Reklamáciu vybavuje zodpovedný pracovník hotela Magnólia****, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je zodpovedný pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá alebo tovar zakúpený a popis ich nedostatku. Odberateľ je povinný predložiť spolu s podanou reklamáciou zároveň všetky doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti.

5.12.   Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá zodpovednému pracovníkovi hotela Magnólia**** písomný doklad o poskytnutí služby alebo kúpe  tovaru alebo tovar, ktorého vadu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.

5.13.   O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne riaditeľ alebo ním poverený pracovník hotela Magnólia**** ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

5.14.   Klient je povinný poskytnúť pracovníkovi hotela Magnólia  súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé  informácie  týkajúce sa poskytnutej služby alebo zakúpeného tovaru.

5.15.   Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi hotela Magnólia**** prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov

6.1.   V prípade, ak odberateľ nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie má možnosť obrátiť sa na všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

6.2.   Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s poskytovateľom rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.

6.3.   Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

6.4.   V rámci predmetného inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len aj len ako „ARS“) má odberateľ právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že dodávateľ  porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť dodávateľ  do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, odberateľ sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha odberateľa vyriešiť svoj spor s dodávateľom priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má odberateľ. Na ustanovenia Zmluvy o pobyte, ktoré zaväzujú odberateľa podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.

6.5.   Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:

 • odberateľ podá neúplnú žiadosť,
 • subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname,
 • vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS,
 • vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,
 • vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii,
 • ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.

6.6.   Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia spor z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný  odberateľa  informovať.

6.7.   Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

6.8.   V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím dodávateľa boli porušené práva odberateľa, ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.

6.9.   Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:

 • začal vo veci konať skôr konať iný orgán,
 • vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom,
 • strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť,
 • odberateľ sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní,
 • vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.

6.10.   Objednávateľ môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

6.11.    Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú len na odberateľa, ktorý sa podľa osobitných právnych predpisov považuje za spotrebiteľa.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť TATRA UNITED CORPORATION, a. s., so sídlom Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 744/B. Prevádzka: hotel Magnólia, Nálepkova 1 , 921 01 Piešťany, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a §20 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: uskutočňovanie marketingovej, reklamnej a propagačnej činnosti, vrátane priameho marketingu, ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa, podpory predaja, uskutočňovania prieskumov, ankiet, súťaží, zisťovania názorov na spokojnosť s poskytovanými službami, zasielania propagačných a komunikačných materiálov (vrátane časopisov, newslettrov a iných). Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Identifikáciu príjemcu alebo kategória príjemcu: príjemcom osobných údajov je prevádzkovateľ v pozícii obchodnej spoločnosti poskytujúcej prioritne ubytovacie služby.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov: počas súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov je výlučne nenaplnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje poskytované, uvedené v bode 4 vyššie.

Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje, ani ich neposkytuje tretím stranám alebo nesprístupňuje iným príjemcom.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania a vynakladá maximálne úsilie na ich ochranu.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že mu boli poskytnuté všetky informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.